МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА ПРОСТУДАТА

Мислите, че сте добре запознати с простуд за хремата и грипа се разпространяват Описаните по-долу са само някои от тях.

„Простудните вируси в днешно време са много по-агресивни от преди”

Не болестотворните причинители са станали по-силни, а ние сме отслабили организма и защитни­те си сили. „Животът в затворе­ни, добре темперирани помеще­ния ни прави по-малко приспосо­бени към климатичните промени – и най-малки колебания започват да се отразяват на здравето ни”, – казва д-р Райнер Бренке, ръководи­тел на отдела за иновативни мето­ди на природолечение към клиника­та Хуфеланд в Бад Емс. „Хванах вирус от климатичната инсталация в самолета” „Модерните климатични инстала­ции имат филтриращи функции, които изключват подобно заразява­не”, – казва д-р Михаел Деег, гово­рител на Немското професионално сдружение на УНГ-специалистите. Независимо от това поради техни­ката на проветряване в салона на самолета често пъти е твърде сту­дено. Затова е разумно да носите със себе си топла дреха (да пред­видите такава особено през лято­то) и да пиете много течности, тъй като въздухът от кпиматика изсуша­ва лигавиците и ги прави по-подат­ливи на инфекции. „При мен простудните вируси нямат никакъв шанс, тъй като през цялата година пия билкови препарати, които подсилват иму­нитета ми”

Приемът на екстракти от афри­канската герания (известна още като умкалоабо) или на препарати с ехинацея действително подсил­ват имунната защита. Особено ако човек е преохпаден или с първи симптоми на вирусна инфекция. „Подобни средства обаче на бива да се пият продължително време с превантивна цел, защото няма данни за продължителен ефект върху имунната система”, – е мне­нието на проф. Бернард Руф от Немското дружество по инфектоло- гия. Имунната система е добре да се стимулира за период от 1-2 сед­мици и после да се остави да поеме тласъка, за да заработи по-ефек­тивно със собствени сили. „Нищо чудно, че ми потече носът, напоследък съм в постоянен стрес”.

Стресът не винаги отслабва орга­низма. Извънредните предизвика-телства могат също да подсилят имунитета – например при състе­зание по висок скок. Посредством стреса при отскока в кръвта започ­ват да циркулират до 300% пове­че имунни клетки, открили след експеримент учените от универси­тетската клиника в Есен. Съвсем различно действат негативното обременяване и претоварването, които постоянно повишават ниво­то на кортизол в кръвта и по този начин отслабват имунната защи­та. Разболяващ ефект обаче имат и популярните методи за освобож­даване от стрес – тютюнопуше­нето, алкохола, нездравословното хранене, а също и непълноценни­ят нощен сън.

„Ако при кихане сложа ръка на устата си, няма да заразя никого” Болестотворните причинители отли­тат няколко метра напред при киха­не или кашляне. Много от тях успя­ват да преодолеят преградата на ръката. По-добра, макар и не 100- процентова е защитата, ако се пред устата се държи кърпичка. Не само когато е болен, но също и когато е здрав, човек трябва редовно да мие ръцете си със сапун и вода, особе­но преди хранене. Това редуцира риска от заразяване. „При студено време човек много лесно и бързо се разболява” Вирусите трудно преживяват ниски­те температури. Независимо от това при студено време кръвонос­ните съдове в дихателните пъти­ща се свиват и защитните клет­ки на имунната система не успяват толкова бързо и масово да обхва­нат атакуваното място, а това поз­волява увеличено размножаване на вирусите. Затова е добре да се диша през носа вместо през устата или през шал, когато е много сту­дено, за да не се вдишва студени­ят въздух и намали рискът от забо­ляване.

„Вчера студено, днес с 10 гра­дуса по-топло – истински рай за вирусните инфекции” Причината не е във времето, а в недоглеждането и ниската ни адап­тивност. Най-често регистрираме температурните колебания твърде късно и сутрин излизаме за рабо­та, облечени неподходящо леко или прекалено навлечени. При по-топло време се случва след­ното: потим се, сваляме якето и не усещаме, кога се преохлажда- ме и настиваме. Какво помага? Да тренираме регулацията на телес­ната си температура. Това може да стане посредством закалителни процедури, например с контрастни душове или ежеседмично посеще­ние на сауна.

„Ако човек приема достатъчно витамин С, ще се радва но добро здраве”

Дори с оптимално дозиране на витамин С, човек може да се раз­более. Това показва едно изслед­ване на лабораторията Кохрейн, която дава оценка на различни сту­дии по темата. Това, което е вярно обаче е, че при всекидневен прием на витамин С, болестният пери­од – дори когато е минимален – се съкращава.

„Ако дори през зимата спя на отворен прозорец, ще боледувам много по-рядко”

Една ледено студена спалня няма закаляващ ефект. Медиците- климатолози от Мюнхенския уни­верситет открили, че е добре да се спи на студено, стига темпера­турите да не падат под 18 градуса. По-ниските температури са стресо­ви за организма и отслабват имун­ната защита.

„Една простуда идва за три дена, остава три дена и си отива три дена”

„Така човек може да каже, само стискайки палци”, – е на мнение УНГ-специалистът, д-р Михаел Деег. Тъй като инфекциите на дихателните пътища протичат по подобен начин, само ако не на­стъпят усложнения. Също раз­пространено, но напълно вярно твърдение е следното: „Без меди­каменти простудата трае 7 дни, с медикаменти – една седмица.” Лекарствата могат да облекчат симптомите, но почти не оказват влияние върху хода на болестта.

You can leave a response, or trackback from your own site.