Мъжете и жените боледува различно

Наред с психическите и социални различия изследователите на половете търсят обяснения за статистическите разлики също в биологичния строеж и хормоналните специ фики на мъжкия и женския организъм.

Когато изпита глад, мъжът посяга към пържолата или стека. Със 160 г консумация на месо на ден силни­ят пол надвишава употребата на месо и колбаси почти два пъти в сравнение с жените. Те пък спо­ред статистиката посягат по-често към кошницата с плодове.

Органично погледнато е съвсем логично жените да се хранят раз­лично. Тяхното тяло е с по-малка мускулна маса и съдържа по-малко вода, за сметка на това разпо­лага с по-големи мастни запаси. Като цяло жените са по-дребни и се нуждаят от по-малко енер­гия. По тези причини женската обмяна на веществата функцио­нира по различен начин от мъж­ката. „Поради често по-ниските енергийни нужди жените би след­вало да консумират високостойностни храни с повече витамини и по-малко калории”, – е на мне­ние д-р Каролин Кремс, диетолог- изследовател от института Макс- Рубнер в Карлсруе. Междувременно изследователи­те откриват все повече доказа­телства за не чак толкова мал­ките различия между половете  включително в областта на меди­цината. Така например в целия свят жените живеят по-дълго от мъжете – европейките средно с 6-7 години! Сърдечно-съдовите и раковите заболявания се срещат по-често при мъжкия пол, жени­те пък страдат по-често от хро­нични болки. Мъжете и в днешно време продължават да се отнасят по-небрежно към здравето си и да поемат повече рискове – пушат и употребяват повече алкохол, хра­нят се по-нездравословно и по- рядко ходят на лекар. Разликите обаче се проме­нят, когато жените се изравня­ват с мъжете в консумацията на тютюн, алкохол и месни продукти. Оше повече, че женският орга­низъм понася по-малки количес­тва нездравословни съставки. Актулни изследвания на “Cora” и “Nurses’ Health” показват, че увеличената консумация на чер­вено месо и колбаси при жени­те е свързана с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, и особено от сърдечен инфаркт. Високото кръвно налягане, диа­бетът, нарушенията в обмяната на мазнините, липсата на движе­ние, затлъстяването и негативни­ят стрес при всички положения увеличават този риск. При това продължава да битува мнение­то, че инфарктът е преди всич­ко „мъжка” болест и тези рискове се подценяват. Данните за 2009 година обаче посочват друго – само в Германия от инфаркт са починали 30 559 мъже, но също и 26 216 жени.

You can leave a response, or trackback from your own site.