Сексуална незадоволеност

Осезаеми симптоми: Липса на възбуда, влагалището не се овлажнява, болки по време на полов акт.

На какво се дължи: Една бри­танска анкета сочи като осно­вен проблем за апатичността в леглото липсата на открит диалог по проблема. Двойките много рядко обсъждат сексуал­ните си нужди. Освен това отно­шенията често пъти са лише­ни от нежност, а любовната игра е твърде къса – за жена­та не остава достатъчно време да достигне до полова възбу­да. Физиологичните причини са редки. Заболявания като диа­бета, депресиите и някои меди­каменти могат да потиснат удо­

волствието от интимния кон­такт. Също така в периоди на бременност или климактериум либидото намалява. При поява­та на внезапни болки по време на секс, виновни могат да бъдат наранявания или възпаления

■  тогава е редно да посетите гинеколога си.

Това помага: Новите изслед­вания показват, че независи­мо от досегашните схваща­ния виаграта няма ефективно действие при жените, тъй като основното действие на таблет­ките за потентност е насочено към засиленото кръвоснабдяване на гениталиите. За жени­те обаче това не е достатъчно за постигане на удоволствие Другите средства за кръвоснабдяване (напр. кремове от секс- магазин) също нямат никакво действие. Единствено хормо­налната терапия показва час­тичен ефект. Жените трябва да приемат своите нужди в секса ако са уморени и стресирани както и при мъжете тялото им не е настроено за секс. Ако раз­говорите с партньора не пома­гат, потърсете заедно сексуална консултация.

Какво става при премълчава­не: Липсата на удоволствие в секса обременява взаимоотно­шенията, а това от своя стра­на увеличава сексуалните про­блеми – т.е. попадате в затво­рен кръг. При това могат да въз­никнат и здравословни последи­ци. Ако влагалището не е дос­татъчно овлажнено, при триене възникват малки ранички, къде­то е много вероятно да се засе­лят гъбички и бактерии.

You can leave a response, or trackback from your own site.