DONA – оригиналът

DONA - първият и най-добре документиран лекарствен продукт, съдържащ GLUCOSAMINE SULFATE за лечение на ОСТЕОАРТРИТ

Механизъм на действиеГлюкозамин сулфат – активната съставка на препарата Dona, се про- дуцира в човешкия организъм и участва в синтезата на протеогликани- те в основното вещество на ставния хрущял и на хиалуроновата кисе­лина в синовиалната течност. При остеоартритните промени екзоген­ното внасяне на глюкозамин сулфат коригира ензимния дефицит, сти­мулира синтезата на протеогликани, оказва трофично действие върху ставния хрущял и подпомага фиксирането на сулфати при синтеза­та на хондроитинсярна киселина и нормалното отлагане на калций в костната тъкан.

Активна съставка

Кристален глюкозаминсулфат.

Лекарствена форма

Глюкозаминсулфат, прах за перорална суспензия в пликчета, съдър­жащи 1884 mg кристален глюкозамин сулфат, еквивалентен на 1500 mg глюкозамин сулфат.

Показания

Лечение на симптомите на първичен и вторичен остеоартрит, включи­телно болка и функционално ограничение, остеохондроза, спондило- за, хондромапация на пателата, скапуло-хумерален периартрит.

Дозировка и начин на приложение

Съдържанието на едно саше, разтворено в чаша вода, се приема един път дневно по време на хранене. Основните проучвания при продъл­жително ежедневно лечение са показали безопасност и ефикасност на продукта, поддържане на подобрението на симптомите и забавя­не стесняването на междуставното пространство, което е значимата радиологична промяна при остеоартрита.

Мета-анапизът на литературата на водещи международни и наци­онални лиги, продължителните клинични проучвания и фармакоки- нетичните изследвания сочат недвусмислено, че единственият глю­козамин с доказана ефективност е КРИСТАЛНИЯТ ГЛЮКОЗАМИН СУЛФАТ НА ROTTAPHARM / MADAUS.

You can leave a response, or trackback from your own site.