Медитация или хипнотерапия

Насочване вниманието навътре, отпускане на съзнанието, пълна кон¬центрация и самовглъбяване, рабо¬та с визуални картини – това е и принципът на медитацията. „На пръв поглед методите изглеждат много подобни”, – казва проф. д-р Улрике Халсбанд от фрайбургския университет в своето изследване „Медитация и хипноза”. Според мне¬нието на изследователката обаче на пръв план излизат не сходствата, а съществени разлики. Към тях принад¬лежат между другото интеракцията с хипнотизатор и връщане към споме¬
ните при хипноза. Докато при меди¬тацията фокусът е насочен преди всичко тук и сега. Също междучо- вешкият компонент е от съществено значение, е на мнение експертката. Който се интересува от хипнотера¬пия, трябва да се обърне към спе¬циално обучен лекар или психоте- рапевт и да бъде много придирчив при избора му: Притежава ли спе¬циалистът необходимата чувстви¬телност? Добра химия ли се полу¬чава между тях? Възможни ли са основани на доверие отношения помежду им?
Лечебният процес може да има различна продължителност. В някои случаи са достатъчни само един или два сеанса. Но това зависи от много фактори – професионалните умения на специалиста, възприем- чивостта на пациента, както и спо¬собността му да приема картин¬ни послания в състояние на транс, които да може да съхранява. Така „старата дама” – хипнозата може да отваря затворени врати в психика-та и се налага като модерен тера¬певтичен метод с най-добри бъде¬щи перспективи.

You can leave a response, or trackback from your own site.