Навътре и обратно за хипнозата

Произходът на думата хипноза се свързва с древногръцкия бог на съня Хипнос. Донякъде заблужда¬ващо име, тъй като в днешно време се счита, че хипнотичният транс е самостоятелно състояние на съз¬нанието, което спрямо съня е по- скоро близо до нормалното будно състояние. „Трансът донякъде може да бъде сравнен с пътуване към собствената същност”, – казва д-р Волфганг Блом: „Вниманието се пренасочва отвън навътре.” Така погледнато е сигурно, че всеки от нас вече е изживявал мини-транс – когато „сънува с отворени очи”, „потъне” в съдържанието на увлека¬телна книга или се заслуша в звуци. При хипнотерапия пациентът съз¬нателно се въвежда в това състоя¬ние. „След това съвместно се дефи¬нира целта, която клиентът би искал да постигне”, – обяснява д-р Блом. Представата, че човек може против волята си да издаде нещо интим¬но, може спокойно да бъде забра¬вена. Тъй като: „Против волята на клиента хипнозата никога не е ефективна”, – е на мнение експер¬тът. Терапевтът въвежда клиента в транс посредством тихо говорене. Това може да се случи много бързо или да продължава до половин час. Повечето хора усещат хипнотичното състояние като реене на съзнание¬то, други просто се чувстват спокой¬ни и отпуснати.
Със следващата стъпка се премина¬ва към лечебната фаза. В нея тера¬певтът се опитва да засили подсъз¬нателното посредством метафорич¬ни разкази и окуражаващи извес¬тия. Целта на тези т.нар. сугестии е да бъдат разбити привичните пове¬денчески модели, премахнати психическите блокажи и мобилизира¬ни самолечебните сили на организ¬ма. При това се работи със съни¬щата, предишния опит и фантазиите на пациента. Една особено сен¬зационно възприемана хипнотична техника е връщането на пациента към предишни (фиктивни) животи. Независимо дали човек вярва в това или не: „За някои хора е по-лесно да решават проблемите си „в мина¬лото”, – е на мнение д-р Блом. „При това тези решения съвсем осезаемо повлияват и тяхното настояще.” На края на всеки сеанс има реори- ентираща фаза. В нея пациентът внимателно се извежда от транс, като съзнанието му извървява об¬ратния път – отвътре навън.

You can leave a response, or trackback from your own site.