Архив за ‘Съвети за здравето’

Правилно почистване и набавяне на мазнини

Дори в периоди на ремисия кожа­та трябва да бъде поддържана по подходящ начин. Много важно при невродермит е да не се допус­не изсъхването й, което би заси­лило оплакванията.

НЕВРОДЕРМИТЪТ – БОЛЕСТТА НА ДЕЦАТА

Невродермитът, известен още под името атопичен дерматит или ато- пична екзема, е диагноза, която се поставя все по-често: при открива­нето на болестта през 19 век се е срещала в изолирани случаи, дока­то в днешно време в Европа и раз­вития индустриален свят са засег­нати около 20% от децата и мла­дежите.

МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ ЗА ПРОСТУДАТА

Стресът не винаги отслабва орга­низма. Извънредните предизвика-телства могат също да подсилят имунитета – например при състе­зание по висок скок.

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХЕМАТОМИ И НАТЪРТВАНИЯ

Особено при разлят на голяма площ, бързо увеличаващ се хема­том, образуван върху или близо до става, може да се наложи пункция: за целта в засегнатото място се вкарва игла, през която образували­ят се в тъканта опасен излив може да изтече навън.

Чувствителните женски дробове

При това за жените консумацията на тютюн е по-рискована, откол­кото за мъжете – доказва едно датско изследване с 12 000 души.

Обществената нагласа и хормоните също играят роля

За това, че културни фактори повлияват усещането за болка, свидетелства следният експери­мент: при довеждане до болка на мъж в присъствие на жена, той вдига ръка, за да съобщи за нея по-късно, отколкото отчитат апаратите, особено ако намира жената привлекателна

Болката не е константна величина

В големи количества обаче естрогенът действа точно обрат­ното. По време на бременност той изобилства в женското тяло.

Жените пренебрегват сърцето си

Не само биологичните разлики играят роля при начзначаването на лекарствено средство. Отдавна има доказателства и за това, че жените по-рядко понасят медика­менти като статини за предотвра­тяване на повторно коронарно сър­дечно заболяване.

Мъжете и жените боледува различно

Наред с психическите и социални различия изследователите на половете търсят обяснения за статистическите разлики също в биологичния строеж и хормоналните специ фики на мъжкия и женския организъм.