Posts Tagged ‘инфаркт’

Жените пренебрегват сърцето си

Не само биологичните разлики играят роля при начзначаването на лекарствено средство. Отдавна има доказателства и за това, че жените по-рядко понасят медика­менти като статини за предотвра­тяване на повторно коронарно сър­дечно заболяване.

Мъжете и жените боледува различно

Наред с психическите и социални различия изследователите на половете търсят обяснения за статистическите разлики също в биологичния строеж и хормоналните специ фики на мъжкия и женския организъм.